Prayer vigil for peace

Fri, 09/11/2018 - 10:00 - 12:00